M-potentialen

Vi håller föredrag på Personal & Chef 2016


Den 25:e februari, på Kista-mässan Personal & Chef 2016, håller Target Finder ett viktigt föredrag om betydelsen av att tydligt delegera ansvaret för arbetsklimatet till de organisatoriska arbetsgrupperna. Se här. I vågskålen ligger motiverade medarbetare vs. desillusionerad personal.

Målet med föredraget är att deltagarna ska inspireras till att öppna ögonen och bejaka det de redan intuitivt vet, men ännu inte anammar. Medarbetarens känsla av delaktighet, möjlighet att påverka och göra skillnad ökar när arbetsklimatet diskuteras med ett ändamålsenligt angreppssätt. Vetenskap, erfarenhet och snille (sunt förnuft) är överens om det. Nästan alla gör nästan rätt, men just det… att bara skjuta nära… kan vara förödande. Om personalen ser Medarbetarundersökningen som ett kontrollverktyg för ledningen, då svarar de på enkäten baserat på det; i praktiken blir det en omröstning för eller emot sin närmaste chef och inget engagemang på individnivå är vunnet. Var mycket uppmärksam på låg eller vikande svarsfrekvens. Varför medverka när det ändå inte gör någon skillnad för mig!?
Om medarbetarna å andra sidan fullt ut känner att Medarbetarundersökningen är till för att ge den egna arbetsgruppen ett relevant diskussionsunderlag om hur de ska fungera till vardags, då besvaras enkäten med avsikt på det; en genomtänkt inventering av vad som fungerar bra som det är och vad man vill åtgärda. Resultatgenomgången blir meningsfull, eftersom diskussionen och besluten kan påverkas av individen. Hen blir sedd, bekräftad och motiverad av bara farten.

Är det något som ska delegeras så är det ansvaret för det egna arbetsklimatet. Låt mission, vision samt affärsmål vara gemensamma och formulerade av ledningen, men låt de som ska utföra jobbet ha starkt inflytande på hur de rent praktiskt ska gå tillväga. ALLT i Target Finders upplägg är gjort för att optimera möjligheten att använda Medarbetarundersökningen som katalysator för arbetsgruppen att leva sin fulla potential. Enkelt, ja visst, men det sitter i detaljerna och ingen annan än vi fokuserar just nu på dem.