Target Finder – att målstyra verksamheten

Pictogram 4 Genom att målstyra verksamheten tillsammans med dem det berör, öppnas möjligheter att leda genom anvisningar oftare än genom order. Det ökar individens känsla av delaktighet, stärker självkänslan och minskar risken för slöseri. Med order menar vi att chefen talar om vad medarbetaren ska göra och med anvisningar att chefen istället berättar vad hen vill ha gjort, dvs. vilket resultat som eftersträvas.

Undersökningsresultatet i Target Finder används på två kompletterande sätt. Dels analytiskt, för huvudansvarig att använda som beslutsunderlag vid styrning av den dagliga verksamheten. Dels som en energikatalysator, dvs. som vägvinnande diskussionsutgångspunkt vid resultatgenomgången med gruppen, i syfte att vinna delaktighet och därigenom användbart engagemang och motivation. Via ditt login kommer du åt våra detaljerade guidelines som steg för steg visar hur du bör använda undersökningsresultaten för att tillsammans med enheten formulera förankrade mål som ger er maximal framgång.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

Chefens huvuduppgift är att få rätt saker gjorda inom sitt ansvarsområde. Baserar sig chefskapet på detaljerad ordergivning, baserar sig gruppens maximala resultat på vad chefen har beordrat. Pictogram 8Sker arbetsledningen via anvisningar, kan gruppens maximala prestationsnivå istället basera sig på vad ALLA kan OCH risken för slöseri minskar (färre fel och missförstånd, mindre väntan, ingen outnyttjad kreativitet o.s.v.). Det finns naturligtvis tillfällen när order behöver ges; när chefen av goda skäl inte vill ge medarbetaren spelrum att ha egna funderingar och när allt fokus måste ligga på att det som ska göras måste ske på ett reglementsenligt sätt. Är relationen mellan chef och medarbetare bara baserad på ömsesidig respekt och tillit, blir sådana order okontroversiella eftersom medarbetarens självkänsla inte påverkas negativt. En chef måste i alla lägen inte förklara ”varför”, men oftare än vad de flesta verkar tro. Ju fler order och anvisningar som kan kopplas ihop med verksamhetens mission, vision och strategiska målsättningar desto bättre. Det blir färre missförstånd, mindre slöseri och ni arbetar närmare er fulla potential.

Pictogram 5När chefen ger anvisningar om vad som behöver bli gjort (och varför), ges medarbetaren frihet att själv välja den väg som hen menar är bäst för att nå dit. Det uppmuntrar till ansvarstagande och eftertanke såväl före, under som efter att arbetet utförs och är därför utvecklande för både individen och verksamheten. Det finns många vägar till Rom och rent teoretiskt är det ju bara en som är närmast, men genom att tillåta medarbetarna att utmana er egen ”Best Practice” görs ibland nya och vägvinnande upptäckter. Det för er verksamhet framåt och gör den mer konkurrenskraftig. = Target Finders affärsidé!