Profilpotentialen på 1 min

Pictogram 1 Arbetet startar med en profilundersökning där vi i en enkät med 16 st. påståenden låter undersöka egenskaper, ni lyckas bli förknippade med i er verksamhet. Enkäten täcker in begrepp och infallsvinklar som är värdeladdade och tydliga, samtidigt som de är okontroversiella att associera med både varumärken och verksamheter.

Många ser värde i att ha en stark relation med sina intressenter, eftersom det ökar chansen till lojalt beteende. Och här kommer det viktiga… en förutsättning för att vi människor ska kunna känna en relation som stark, är att vi kan tillskriva motparten personliga egenskaper som vi i sammanhanget gillar (se gärna mer om professor Aakers Brand personality model). Ju mer personlig en verksamhet uppfattas vara, desto starkare upplever medarbetaren/kunden/leverantören att hen kan påverka densamma. Och det är bara i relationer där båda parter känner möjlighet till givande och tagande som det finns förutsättningar att relationen ska bli stark.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Den som vill, kan ta bort valfria egenskaper från vår rekommenderade enkät och lägga till egna. Att enkäten är kort och att den med sitt upplägg inbjuder till påverkan av generella prioriteringar, ger den stora förutsättningar att bli uppskattad av alla parter som ett kompletterande instrument till den mer vardagliga affärsdialogen. Undersökningen är i sin grundform på svenska. Men vet eller antar du att någon av de svarande inte kan tillgodogöra sig enkäten på svenska, väljer du i set-up läget av undersökningen att markera ytterligare språk (tillsvidare engelska) och låter på så sätt den svarande (på startsidan i enkäten) själv välja vilket språk som enkäten ska visas på. Du kan naturligtvis jämföra resultatet med alla andra undersökningsresultat du via ditt login har tillgång till (t.ex. förra mätningen eller ett systerföretags resultat).

Pictogram 5Antingen väljer ni att angripa profilpotentialen i form av att se hela ert företag som en helhet (ett kunderbjudande), eller så delar ni upp verksamheten i mindre men relevanta delar (affärsområden, profit centers). Vårt verktyg erbjuder båda möjligheterna. Varje enhet gör sin undersökning och efterföljande målprocess. Det betyder att enkäterna distribueras vid tidpunkter som passar respektive enhet bäst, vilket är vägvinnande ur förankringssynpunkt med både kunder och medarbetare. Vill du i efterhand slå samman resultat från flera enheter till en total, så gör du det enkelt i vårt rapportverktyg. Och sist, men allra främst, via ditt login kommer du åt vår detaljerade guideline som steg för steg visar hur du bör använda undersökningsresultatet för att tillsammans med dina kollegor formulera förankrade mål som ger er maximal framgång. = Target Finders affärsidé!