M-potentialen

#metoo, ska vi fråga specifikt om det i enkäten?


Det tycker vi beror på vad innebörden i #metoo är för er? För oss på Target Finder är det ett synnerligen aktuellt och omtalat begrepp, men i sin grundform tyvärr inte något nytt. Baserat på den media vi har tagit del av uppfattar vi att #metoo stannar vid mäns orättfärdiga förhållningssätt till kvinnor. Enskilda kvinnor vittnar om hur de blivit sexuellt trakasserade av män och genom att de använder ett gemensamt begrepp (och tag) lyfts det hela fram till något så stort, att de både finner tröst i att inte längre känna sig ensamma om sina upplevelser och vinner hopp i att denna lavin ska tvinga fram en positiv förändring. Gott så. Det stöttar vi på alla sätt.

Vi menar att grunden i dilemmat handlar om hur vi människor väljer att förhålla oss till varandra och på något så avgränsat och väldefinierat som en arbetsplats, finns alla förutsättningar att bestämma sig för att ingen ska tillåtas ta energi från någon annan. I sammanhanget #metoo är det mäns övergrepp mot kvinnor som lyfts fram, medan trakasserier eller kränkningar baserade på andra grunder (som ålder, etnisk bakgrund, funktionsvariationer, åsiktsskillnader, utseende, klass… etc.) inte omfattas där. I vårt upplägg av enkäten och den efterföljande Target Finder processen tar vi höjd för alla interageranden mellan kollegor och chefer som motverkar att de som är satta att arbeta tillsammans ska kunna göra det på bästa möjliga sätt. Allt som är slöseri. Därför menar vi på generell basis att det inte är motiverat med specifika #metoo-frågor i enkäten. Vi har gjort ett upplägg som är tidlöst och verksamhetsneutralt, för att det är i sin grundform eventuella problem ska rättas till. Då blir förbättringarna mer bestående och risken mindre för att snarlika problem dyker upp. Men… är sammanhanget just på er arbetsplats sådant att specifika #metoo-frågor är relevanta och konstruktiva, då ska ni naturligtvis ta med dem (och det finns det ju utrymme för i era eget formulerade frågor).