Medarbetarpotentialen på 1 min

Pictogram 8Målarbetet startar med en medarbetarundersökning där vi i en enkät utgår från 39 st. påståenden. De täcker in allt som okontroversiell vetenskap och praktisk erfarenhet är överens om påverkar hur effektivt en organisation arbetar tillsammans. Oavsett om det handlar om arbete på kontor, i en fabrik eller på en vårdavdelning. Lita på det!
Vår utgångspunkt är Sverige. Traditioner och synsätt på arbete skiljer sig nämligen åt mellan länder och Sverige utmärker sig i detta fall genom att mer än andra hylla ledarskap via mål- snarare än via detaljstyrning. Den som vill, kan ta bort valfria påståenden från vår rekommenderade enkät och lägga till egna. Tar man bort påståenden påverkas möjligheten att ta del av de delindexresultat som ingår i standardrapporteringen, men de är främst till för ledaren att analysera och djupare förstå sambandet. Den vägvinnande arbetsprocessen för att vinna delaktighet, engagemang och motivation behöver inte påverkas. Undersökningen är i sin grundform på svenska. Men vet eller antar du att någon av de svarande inte kan tillgodogöra sig enkäten på svenska, väljer du i set-up läget av undersökningen att markera ytterligare språk (tillsvidare engelska) och låter på så sätt den svarande (på startsidan i enkäten) själv välja vilket språk som enkäten ska visas på. För den som vill erbjuds Benchmarking enligt följande; Du kan jämföra en enskild undersöknings resultat med alla andra undersökningsresultat du via ditt eget login har tillgång till (t.ex. förra mätningen eller ett systerföretags resultat). Därutöver kan du också jämföra resultatet med ”Yrkesarbetande i Sverige 2015”, en mycket ambitiös och regelrätt stickprovsundersökning vi har gjort tillsammans med Norstat. Ett representativt urval för hela Sverige (privat och offentlig sektor) besvarade samtliga våra 39 st. påståenden med utgångspunkt ifrån den verksamhet de själva ingick i. Läs vår rapport för 2015 här.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Pictogram 2Antingen väljer ni att angripa medarbetarpotentialen i form av att se hela organisationen som en helhet, eller så delar ni upp den i relevanta arbetsgrupper. Vårt verktyg erbjuder båda möjligheterna. En viktig skillnad från alla (?!) andra medarbetarundersökningsupplägg är att vi ger dig möjlighet att utgå ifrån en arbetsgrupp i taget, att låta varje enhet göra sin egen undersökning och efterföljande målprocess. Enkäterna bör ju distribueras vid tidpunkter som passar respektive arbetsgrupp bäst, eftersom det är vägvinnande ur förankringssynpunkt! Vill du i efterhand slå samman resultat från flera enheter till en total (t.ex. divisionen, företaget), så gör du det enkelt i vårt rapportverktyg. Men… den främsta framgångsfaktorn är alltså processen, att arbetsgrupper genom vårt arbetssätt känner delaktighet och därigenom ökat engagemang samt motivation. Via ditt login kommer du åt vår detaljerade guideline som steg för steg visar hur du bör använda och tolka undersökningsresultatet för att tillsammans med enheten formulera förankrade mål som ger er maximal framgång. = Target Finders affärsidé!