Engagemang och motivation

Pictogram 6Gott arbetsklimat och goda kundrelationer hänger på hur samspelet mellan individerna sköts. När de inblandade görs DELAKTIGA på rätt sätt, kan ni vinna värdeskapande ENGAGEMANG och MOTIVATION.

Svensk arbets- och affärskultur skiljer sig från de flesta andras! (se gärna mer via http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp) I Sverige hyllar vi sedan lång tid tillbaka ledarskap framför chefskap. Vi strävar efter att göra personalen till medarbetare, förvissade om att det är framgångsrikt. Inte sällan hånas vi svenskar för att ha många helg- och klämdagar och för att vi resonerar om både vad och hur saker ska utföras. Samtidigt respekteras vi i globala organisationer för att vår produktivitet och kvalitet är stabilt hög. Färre medarbetare i Sverige får ofta mer utfört än fler personal i ett annat land. Nyckeln ligger å ena sidan i att delaktighet är en så viktig förutsättning för att engagemanget ska vara äkta och å andra sidan i att detaljstyrning så tydligt exkluderar utförarens egna initiativ (inte minst hämmande om något inte går exakt som det var tänkt). Target Finder erbjuder alla former av verksamheter ett ändamålsenligt verktyg för framgångsrikt målarbete när det gäller professionella relationer.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Pictogram 2Med Target Finder följer ni ett beprövat arbetssätt som identifierar relevanta styrkor och hot i verksamheten samt… ökar den så avgörande känslan av delaktighet, engagemang och motivation. Antingen väljer ni att angripa er potential i form av att se hela organisationen som en helhet, eller så delar ni upp den i relevanta delar (affärsområden, avdelningar, arbetsgrupper etc.). Vårt verktyg erbjuder båda möjligheterna. En viktig skillnad från alla (?!) andra undersökningsupplägg är att vi rekommenderar att ni utgår ifrån gruppenheter som är beredda att ta sig an sin potential tillsammans (ett nedifrån och upp tänkande), för då blir förankringsprocessen och nyttan allra bäst. Varje relevant gruppenhet gör sin egen undersökning och efterföljande målprocess. Vill ni i efterhand slå samman resultat från flera gruppenheter till en total, så gör ni det enkelt i vårt rapportverktyg. Men… framgångsfaktorn är processen, att gruppenheten genom arbetssättet känner delaktighet och därigenom vinner ökat engagemang samt motivation.