M-potentialen

Arbetsmiljöverkets nya direktiv – ska stämma i bäcken!


Nya föreskrifter AVSvenska arbetsmiljöverket har fått nog. Fr.o.m. den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Baserat på vetenskaplig övertygelse, görs nu viktiga regleringar och förtydliganden i arbetsmiljölagen. De nya reglerna ska stödja arbetsgivaren att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom att ”göra det lättare att göra rätt”. AV skriver vidare… ”För en del kan det initialt innebära ökade insatser och ökat fokus på arbetsmiljöarbetet, men på sikt kommer det troligen att bli en naturlig del”.

Det fina i de nya föreskrifterna är att orsakssambandet lyfts fram, nämligen att det som främst orsakar arbetsmiljöproblem är ohälsosam stress kopplad till brister avseende:
– ledning och styrning
– kommunikation
– delaktighet
– handlingsutrymme
– fördelning av arbetsuppgifter
– krav
– resurser
– ansvar

Just precis detta hanterar du med vår tjänst Medarbetarpotentialen. Enkelt och effektivt (avseende såväl resultat som ekonomi). Arbetsmiljöverkets nya direktiv ska värna arbetstagarnas hälsa, våra tjänster att verksamheter ska bli maximalt framgångsrika. Så bra att vi har dragit samma slutsatser, om än inte så konstigt eftersom verksamheter sällan fungerar bättre än de som gör jobbet.